Acta i förändring

Av: Thomas Neidenmark

Acta Universitatis Stockholmiensis (AUS) har sedan 1956 givit ut forskningspublikationer vid Stockholms universitet. Förra året levde Acta, som vi säger i talspråk, en tämligen tynande tillvaro och verksamheten framskred med hjälp av acta-sekreterarens rutinarbete. Detta förändrades när jag tillträdde som ordförande i september 2011. De nyheter som vi fram till idag har genomfört vill jag synliggöra här på Forskarbloggen.

Nya ledamöter i redaktionskommittén

2011 tillträdde jag, Thomas Neidenmark, som ordförande för Actas redaktionskommitté. Kommittén fick också två nya ledamöter. De var Barbro Blehr som är professor och prefekt på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap och Helena Wulff som är professor och ställföreträdande prefekt på Socialantropologiska institutionen. Vid årsskiftet lämnade Jan Rosén kommittén efter långt och troget ledamotskap. Rosén som är professor i civilrätt har under många år bistått med sin expertis på bland annat upphovsrättsliga frågor. I väntan på att rektor utser ny representant från Juridiska fakulteten deltar Jonas Nordell i Acta-kommittén. Även Nordell är professor i civilrätt.

Ny distributör och ökad synlighet av Acta-böckerna

I redaktionskommittén fattades flera beslut som syftar till att modernisera rutinerna att publicera forskning i Acta. En stor förändring är att universitetsbiblioteket åtagit sig att distribuera Actas böcker. Detta sker genom att böckerna kan beställas direkt från bibliotekskatalogen eller Actas hemsida. I stället för att böcker trycks i stora upplagor och sedan distribueras från lager, har vi bestämt att alla böcker ska tryckas först när de beställs. Denna distribution kallas också “print-on-demand”.

Utan kostnader för lagerhållning blir också böckerna billigare. Actas böcker kostar cirka 50-150 kronor idag beroende på hur lång boken är. Porto tillkommer som också beror på bokens vikt och storlek.

Det låga priset ser jag som en utmärkt möjlighet för alla som vill använda forskningen i undervisningen. Ännu mer tillgängliga blir böckerna genom ytterligare ett beslut från hösten 2011. Redaktionskommittén beslutade då att alla titlar ska fulltextpubliceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Fulltextpubliceringen Open Access innebär stor exponering för publikationerna. Erfarenheterna från vår tidigare distributör visar att de titlar som är sökbara i fulltext på Internet också hörde till dem som såldes i fler tryckta exemplar.

Vid universitetsbiblioteket håller man på att bygga en särskild nätbutik som ska effektivisera försäljning och marknadsföring av Actas titlar. Då kommer böckerna och författarna att sättas i ett helt nytt ljus inför omvärlden. I nätbutiken kommer också alla äldre Acta-böcker att kunna köpas, även de som sedan länge varit slutsålda.

Publiceringsprocessen kvalitetssäkras

I redaktionskommittén pågår ett arbete med att förenkla processen att ge ut böcker med Acta. Detta har fått bättre möjligheter med universitetsbibliotekets publiceringsavdelning. Publiceringsavdelningen har tidigare skött katalogisering och registrering i olika register, men tar nu också hand om antagning, marknadsföring och distribution. Inom kort kommer ett särskilt webb-formulär att publiceras på Actas hemsida där den som vill ge ut i Acta gör sin ansökan.

Eftersom många internationella distributörer hör av sig till oss kommer vi också att arbeta ännu mer med att kvalitetssäkra publikationerna. Exempelvis har redaktionskommittén diskuterat att skilja på avhandlingar och Acta-titlar. För att kunna registrera Acta-titlar i internationella listor, till exempel OAPEN, krävs att peer-review processen blir mer formell. Detta föreslår vi sker genom en ny rutin för antagning av avhandlingar där doktoranden får ett år på sig efter disputationen att göra ändringar utifrån de förslag på förbättringar som kan framkomma vid disputationen. Därefter granskas och antas texten till Acta. Detta skulle innebära flera fördelar i den internationella konkurrensen. En avhandling på svenska kan översättas till engelska, publiceras med nytt utseende med förädlat innehåll. Såväl avhandlingen som den nya boken registreras och distribueras som vanligt, men det är först den senare som marknadsförs genom Acta. Den som vill publicera i Acta, men inte vill göra ändringar i sin avhandling, har endast en peer review-process att vänta samt förändringar i omslagets utseende.

En tanke med den förnyade publiceringsprocessen för avhandlingar är att värna det djärva nytänkandet i forskningen och som prövas vid disputationen. Först efter disputationen engageras Actas granskning som ska syfta åt att stimulera forskarens karriär genom exponering i den internationella konkurrensen. Då är det rättvist att många års arbete ges möjlighet att förfinas. Alla detaljer i en denna process kommer att publiceras på Actas webbplats efter att samtliga inblandade har fått tycka till i frågan.

Acta är ett prestigefyllt universitetsförlag

Nyheterna som presenterats här har även medfört att vi inte längre talar om att Acta är blott skriftserier, utan säger vad Acta faktiskt är, nämligen ett professionellt universitetsförlag som ger ut högkvalitativ forskning. Detta är också fördelaktigt i den internationella konkurrensen. Exempelvis har Acta som förlag registrerats i det så kallade norska registret. I Norge används nämligen en bibliometrisk modell för analys av vetenskaplig publicering som utgår från publikationstyp och publiceringskanal. I denna modell har Acta som förlag klassificerats som en vetenskaplig kanal. Detta medför att Actas titlar åtnjuter internationell vetenskaplig prestige.

Framtiden

Håll utkik efter de senaste nyheterna på Actas webbplats eller här på Forskarbloggen. Webbplatsen förnyas i snabb takt och får i dagarna ett helt nytt utseende. Bland annat ser jag fram emot att lyfta fram universitetets forskare på Actas sida, men också genom att länka till forskningsdatabasen. Forskningsdatabasen är en viktig satsning för att lyfta universitetets forskare och forskning ut i det digitala rampljuset. En ambition som Acta delar. Kanske mest intressant blir det att se den nya nätbutiken i vilken Acta-böcker kan betalas med kort. Där ska också Actas böcker få sitt rättmätiga presentationer.


One thought on “Acta i förändring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s