Forskarporträtt: Erica Falkenström

Av: Thomas Neidenmark

Erica Falkenström är doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, en tjänst hon tillträdde 2008. Hon har en fil.kand. från Linjen för personal och arbetslivsfrågor och har även arbetat som journalist.

Forskarblogg _erika -falkenstrom

Vid sidan av sin forskning driver Erica en enskild firma, Erica Falkenström Konsult, som bland annat arbetar med att stödja ledare i sin kompetensutveckling. Hennes avhandlingsprojekt handlar om etisk kompetens hos verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. Ämnet är henne väl bekant och forskningen fördjupar vad hon redan utvecklat i flera böcker. Hon har exempelvis skrivit Vad vill du – egentligen? Om mål, mening och balans i livet. (Svenska Förlaget 2002) och medverkat i Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet (Natur & kultur 2010).

Bibliotekets informationssökningskurser

Erica söker gärna information till sitt arbete via Stockholms universitetsbiblioteks webbplats. Hon går oftast via databaser hon känner till och till dem hör även Google Scholar. Ett motstånd i informationssökningsprocessen, menar Erica, är att man inte alltid vet vad man letar efter. Hon har dock varit behjälpt av de två kurser i informationssökning som hon gått på biblioteket. De gav en överblick över beståndet, säger hon. Dessutom nämndes DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Det vanligaste tillvägagångssättet för Erica är att köpa den litteratur hon är särskilt intresserad av i bokhandeln och via antikvariat.net.

Idag är det tämligen länge sedan Erica besökte biblioteket. Hon befinner sig i slutfasen av avhandlingsprojektet och arbetar, liksom många andra i denna fas, mest från sitt arbetsrum. Detta ställer högre krav på att den webbaserade söktjänsten fungerar mycket bra. Eftersom Ericas ämnesfokus ligger inom både etik och pedagogik har hon många gånger svårt att finna litteratur för hennes speciella syften. Ett önskemål som Erica har är att sökningar hon gör kan sparas som bevakningar, så att hon av biblioteket kan bli rekommenderad lämplig litteratur efterhand sådan katalogiseras. En önskvärd service skulle således kunna vara att forskare prenumererar på litteraturförslag utifrån sin sök- och beställningshistorik eller sina “favoritförfattare”.

Vissa verktyg kan vara utmaningar

Fjärrlån och forskarleverans är tjänster som intresserar Erica, men som hon ännu inte använt. Dessa vill hon gärna veta mer om. Andra verktyg i Ericas arbete och som hör till bibliotekets service till forskare är dels referenshanteringssytemet EndNote, och dels avhandlingsmallen i Word. Dessa två menar Erica är allvarliga utmaningar, om inte hinder, för den vetenskapliga processen. Det krävs mycket av den enskilde forskaren för att både få de två programmen att fungera tillsammans och för att förstå hur mallen skall användas. Hon säger sig bland annat vara intresserad av hjälp med avhandlingens design, exempelvis att finna en lämplig omslagsbild, göra snygga diagram och illustrationer. “Man är ofta begränsad till den nivå man redan behärskar, vilket kan upplevas som ett hinder för att presentera forskningen på bästa sätt”, säger Erica och anser att mallen gott kunde vara mycket enklare.

Open Access är ett område som Erica vill veta mer om. För henne är det viktigt att avhandlingar sprids så att forskare så snart som möjligt får del av de senaste rönen. Detta anser hon främjas av öppen digital spridning.

Praktiska nyttan i centrum

Den mest önskvärda hjälpen som Erica ser att biblioteket skulle kunna tillhandahålla är att erbjuda tjänster som sätter den praktiska nyttan i centrum -allt som underlättar arbetet. Den redan nämda minnesfunktionen för sökningar för respektive forskare anser hon därför vore en finurlig och välkommet inslag i informationsökningsprocessen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s