Forskarporträtt: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Av: Thomas Neidenmark

Vid Historiska institutionen arbetar Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är doktorand och har dessutom en gedigen erfarenhet av forskning och vetenskaplig produktion.

Large _fredrik -charpentier _ljungqvist

Vid sidan av ett tiotal vetenskapliga artiklar och lika många populärvetenskapliga har Fredrik, född 1982, gett ut boken Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år (Norstedts förlag 2009), läs recensionen i Svenska Dagbladet.

Fredrik bedriver forskning och undervisning vid det tvärvetenskapliga Centrum för medeltidsstudier. Avhandlingsprojektet, som går under arbetsnamnet “Ideologin kring kungamakten i nordiska medeltidslagar cirka 1150-1350”, beskriver bland annat de kungaideologiska strömningarna i relation till den allmänna europeiska kungaideologin. Syftet med avhandlingen är att identifiera och karaktärisera eventuella nordiska särdrag och skillnader mellan de nordiska länderna.

Fredrik är väl bekant med Stockholms universitetsbibliotek. Då Historiska institutionen är förlagd i bibliotekets omedelbara närhet besöker han ofta biblioteket. Dock har det blivit färre besök på senare tid eftersom Fredrik befinner sig i slutfasen av sin doktorandtid. Fredrik känner till servicen direktleverans men har tack vare närheten till biblioteket inget behov av den. I allmänhet är Fredrik nöjd med bibliotekets tjänster som motsvarar vad man utlovar och har resurser till, säger Fredrik. Genom sitt arbete som doktorandombudsman vid studentkåren 2004-2007 har han god kunskap om bibliotekets verksamhet. En kritisk synpunkt som han har uppmärksammat är den negativa stämningen mot övergången till hylluppställning i årssviter. Det finns ett fåtal äldre forskare som arbetar helt utan dator, menar Fredrik. För egen del är han tillfredsställd med bibliotekets utbud av databaser och Fredrik är en flitig användare av bibliotekets e-resurser, men har uppmärksammat att det saknas länkar till flera Open Access-databaser som är fritt tillgängliga. Fredrik använder vid sidan av bibliotekets webbplats Google Scholar i sitt arbete.

Fredrik känner väl till Open Access, men uppfattar att kunskapen om Open Access behöver lyftas generellt bland bland i synnerhet forskare inom humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet. Naturvetare känner till Open Access i högre utsträckning. Angående parallellpublicering – det vill säga att både publicera på förlag och elektroniskt Open Access – menar Fredrik att de flesta forskare nog är positiva till det. Problemet är snarare upphovsrättsligt och att framförallt många större förlag inte accepterar det. När det gäller monografiavhandlingar skrivna på svenska inom särskilt humaniora är det många doktorander som vill omarbeta sina avhandlingar efter disputation och ge ut dem på ett internationellt förlag i engelsk översättning. Många förlag vill inte publicera om avhandlingen finns i Open Access även om texten där är på svenska.

Fredrik anser att biblioteket över lag har bra resurser och god service. Naturligtvis skulle inköp av fler antologier och monografier vara önskvärt. Särskilt synd tycker Fredrik det är att många viktiga nya danska och norska böcker saknas. Han menar att biblioteket i första hand ska fortsätta med sin kärnverksamhet – att införskaffa och tillgängliggöra litteratur – framför att utveckla nya servicetjänster. Då resurserna är begränsade betonar han att det är viktigt att ha en god dialog med både studenter och forskare för att kunna göra rätt prioriteringar vid inköp av litteratur. Generellt verkar det, enligt hans mening, som att rätt prioriteringar oftast görs. Själv är han särskilt nöjd med e-resurserna, som han mycket flitigt utnyttjar, men noterar samtidigt att många forskare inom humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet knappt alls ännu använder e-resurserna och att den litteratur som är mest relevant i många ämnen bara publiceras som tryckta monografier och antologier. Inköp av tryckt litteratur måste därför fortfarande vara högt prioriterat.

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvist.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s