I väntan på Stockholm Open Access-week 2012

Banner för Open Access week 2012

Den akademiska våren 2012 har präglats av fortsatt kritik mot att vinstmaximieringen hos akademiska förläggare hämmar tillgången till forskningsresultat. Kostnaderna för att få läsa forskning skenar. 

Forskningsresultat och forskningsdata är den nya oljan och kritiken mot att nya shejker monopoliserar forskningsresultat har skapat en stor uppslutning kring Open Access, det vill säga att forskning görs fritt tillgänglig för alla – åtminstone den delen som finansieras av allmänna medel.

I Storbritannien har professorn i sociologi Dame Janet Finch vid University of Manchester lett framtagandet av rapporten “Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications”. Arbetsgruppen bestod av representanter för universitet, forskningsfinansiärer, lärda sällskap, förlag och bibliotek. Rapporten föreslår den brittiska regeringen att besluta att forskning finansierad med skattemedel ska bli fritt tillgänglig för alla alltid. Open Access ökar transparens och allmänhetens engagemang i forskning, bidrar till starkare koppling mellan forskning och innovation, samhällsekonomisk tillväxt, ökad tillgång till information för forskare, tidsbesparing i forskningsprocessen med mera, hävdar Finch-rapporten.

Den 16 juli meddelade den brittiska regeringen att de godtagit rapportens slutsatser och dess rekommendationer. Samma dag uttalade de brittiska forskningsråden att de antagit en ny Open Access-policy som bland annat stipulerar att de systematiskt kommer att ge ekonomisk stöd till kostnader i samband med publicering i Open Access-tidskrifter (den så kallade Gyllene vägen). Universitet och andra forskningsorganisationer förväntas att skapa egna publiceringsfonder. Den nya policyn kommer att gälla från och med 1 april 2013.

I Sverige kräver sedan 2010 Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och andra finansiärer att forskare publicerar sig Open Access. Den brittiska rapporten innebär att debatten sätts direkt i händerna på de politiska beslutsfattarna. Finch-rapporten kommer att ha stor betydelse för andra länders arbete med Open Access. Dock har tillgången till forskningsresultat utan kostnadsbarriärer under längre tid gällt i BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och China. Senast i maj beslöt det Argentinska underhuset att all statlig forskning ska tillhandahållas i öppna arkiv. Läs mer om beslutet i Argentina

Finch-rapporten har kommenterats i ett inslag i Sveriges radio tillsammans med en studie av professor Bo-Christer Björk, från Handelshögskolan i Helsingfors, vilken visar att Open Access-tidskrifter har samma citeringsfrekvens som prenumerationstidskrifter. Tidigare har det rått delade meningar om detta, varför Björk och hans forskarlag har undersökt saken.

I Stockholm pågår alltjämt arbetet med att tillgängliggöra kvalitetssäkrad forskning. Nästa stora händelse är Stockholm Open Access week som äger rum 22-28 oktober. Mer information om denna vecka kommer i början av hösten. Efter Open Access-veckan 2011 införde AUS förlag en policy som siktar mot att förlagets utgivning blir fritt tillgänglig i på Internet. Det har visat sig positivt för både författare, institutioner, lärosätet och förlaget – genom en avsevärt större synlighet, spridning och exponering av forskning. Mer information om hur du publicerar dig med AUS förlag hittar du på vår webbplats.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s