Vetenskaplig granskning och monografier

Kommer forskarnas publikationer i framtiden enbart räknas om de ingår i de bibliometriska analyser som universiteten nu gör? Eventuellt får vi ett svar för svenska forskare i höstens kommande forskningsproposition. De bibliometriska analyserna bygger på ett urval publikationer, ofta utvalda för deras vetenskapliga kvalité. Den vetenskapliga kvalitén avgörs på flera olika sätt, ett sätt är att oberoende forskare granskar vad som ges ut inom ämnet – peer review.

Stockholms universitetsbibliotek är med i ett projekt, “Towards Quality -Controlled OA Monographs in Sweden – Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach”. Projektet undersöker möjligheterna för ett nationellt samarbete kring vetenskaplig granskning av monografier. Granskning i form av peer review är ett välkänt fenomen inom tidskriftsvärlden, men inte lika utbrett bland de vetenskapliga monografierna. När de bibliometriska analyserna nu anpassas till ämnen som ger ut mycket monografier, har frågan om peer review väckts på allvar. Frågan som projektet ställer sig är hur universiteten kan samarbeta för att hjälpa forskarna med granskning.

Eftersom universiteten är intresserade av att sprida sin forskning diskuteras frågan ur ett open access-perspektiv. Hur säkerställer vi att det är det granskade dokumentet som finns i universitetets digitala arkiv? Hur kan universitet och förlag hjälpas åt att göra vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga med en hållbar ekonomisk modell? Vad innebär de här frågorna för universitetens egna förlag och publikationsserier?

Projektet kommer att presentera ett förslag i juni 2013. Till dess kommer säkert mycket att hända, nu först får vi se vad den kommande forskningspropositionen har att säga i ämnet.


One thought on “Vetenskaplig granskning och monografier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s