Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi – utforskar metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori

Stockholm University Press har precis givit ut den 32:a boken Introduktion till postkvalitativ metodologi. Boken är skriven av Karin Gunnarsson, filosofie doktor och biträdande lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogik vid Stockholms universitet, samt Linnea Bodén, filosofie doktor och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Författarna tar ett samlat grepp kring frågor om formulerandet av forskningsproblem, forskningsetiska överväganden samt konstruerandet och analyserandet av empiriskt material. Postkvalitativ metodologi beskrivs utifrån fyra centrala ingångar: posthumanistisk teori; forskning som verklighetsskapande; sammanvävning av diskurs, materialitet och affekt samt en feministisk ansats.

Boken är en prövande berättelse om hur kunskap kan produceras och hur världen kan undersökas med ‘en metodologi i blivande’ – ett teoretiskt och metodologiskt utforskande av frågor om ontologi, epistemologi och etik.

Introduktion till postkvalitativ metodologi är den andra boken i bokserien Stockholm Studies in Education.

A summary in English is available below.

Författarna Linnea Bodén och Karin Gunnarsson erbjuder tips och exempel från egen forskning. Foto: Olof Rosander.

Vem kan ha nytta av att läsa er bok?

Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att skapa kunskap; att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar. Det är inte en handbok i metod. Vår ambition har varit att diskutera forskningens många aspekter med hjälp av teorier inom det posthumanistiska fältet. Främst är boken till nytta för den som är intresserad av hur teori och metod sammanvävs i forskning. Genom att introducera en postkvalitativ metodologi kan boken vara relevant för studenter och forskare inom många olika områden och vetenskapliga discipliner. Den kan särskilt komma till användning inom pedagogik, didaktik, pedagogiskt arbete, genusvetenskap eller barn- och ungdomsvetenskap, eftersom det är områden där vi är verksamma.

Vad är postkvalitativ metodologi?

Vi beskriver det som ett slags samtidigt omfamnande och omformande av kvalitativa forskningsansatser. Postkvalitativ metodologi lyfter välkända begrepp som empiri, etik och analys, men här görs en viss förskjutning av deras betydelse. Det kan såklart väcka frågor om vad som egentligen är specifikt för det postkvalitativa. För oss handlar adderingen av prefixet post till ordet kvalitativ att forskningsansatsen just tar avstamp i – snarare än tar avstånd från – kvalitativa ansatser. På så sätt kan en postkvalitativ metodologi ses som ett erbjudande om ytterligare metoder och fler sätt att bedriva forskning på.

Hur fick ni idén till boken?

Vi har båda genomfört empiriska studier med postkvalitativ metodologi och handlett studenter och doktorander genom liknande projekt. När vi sökte svar på hur en postkvalitativ studie kan göras var det främst teoretisk och filosofisk litteratur som fanns att tillgå. Vi saknade en bok som samlat kunde ge vägledning i ”hur en gör”. Förhoppningen är att den här boken ska kunna erbjuda det vi inte funnit – konkreta tips och exempel från vår egen forskning men också från andras, utan att för den skull förenkla eller reducera den komplexa forskningsprocessen och relationen mellan teori och metod.  

Var det något ni blev överraskade av under arbetets gång?

Vi är förvånade över att ingen skrivit denna bok tidigare. När vi har berättat om vårt arbete med boken har vi ofta fått höra ”Äntligen!” och det har funnits ett intresse för boken redan från början. Vi tycker att en bok som, på svenska, tar ett samlat grepp om postkvalitativ metodologi verkligen har saknats. Under arbetets gång upptäckte vi också hur många studier det finns som relaterar till eller arbetar med postkvalitativa metodologier. Det var spännande att skriva om vårt eget forskningsarbete utifrån just metodologiska aspekter och samtidigt intressant att sätta våra studier i relation till det andra gjort. På så vis fick vi upp ögonen för den mångfald av forskningsproblem och frågor som kan undersökas med postkvalitativ metodologi och har också kunnat lyfta fram studier som inspirerat oss och som vi tror kan inspirera andra.

Varför valde ni att publicera boken med Stockholm University Press?

Det som lockade var kombinationen av vetenskaplig granskning och att boken görs tillgänglig online. Den noggranna granskning som gjordes av både redaktionsråd och två anonyma granskare utmanade oss att tydliggöra våra argument och lyfta fram bokens bidrag. Vi tycker att detta stärkte bokens vetenskapliga kvalitet. Att boken dessutom är tillgänglig som open access gör att den kan nå ut till en större publik. För den som, precis som vi, vill ha en bok att hålla i handen så finns ju också möjligheten till print on demand.

Läs boken nu!

Introduktion till postkvalitativ metodologi är gratis att läsa (och ladda ner) i fyra olika digitala versioner, men går också att köpa i tryckt format från svenska och internationella bokhandlare på nätet, som t.ex. Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. All information finns på bokens webbsida.

Summary in English

This book is an introduction to postqualitative methodology. It situates postqualitative methodology in feminist and posthumanist theories, where research is a worldling practice. Through addressing the relationality of inquiry, the book considers knowledge production as both material and discursive and proposes experimenting with research practices.

Rather than offering instructions on how to conduct research, the book invites the reader to explore questions on how to form research problems, address research ethics and construct and analyze empirical material. By focusing on methodological as well as theoretical elaborations it can be inspirational within a range of different research areas, and work as a companion both for students and researchers.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s