Bättre förutsättningar för svensk forskningskommunikation

forordning

Av: Wilhelm Widmark

Utbildningsdepartementet har genom en ny instruktion tydliggjort Kungliga bibliotekets ansvar när det gäller att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur.

Stockholms universitetsbibliotek välkomnar uppdateringen av instruktionen eftersom vi ser förbättrade möjligheter till ett nationellt och produktivt samarbete om forskningskommunikation både globalt och på hemmaplan.

Instruktionen för Kungliga biblioteket:

3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som främst humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur.

Det är glädjande att Kungliga bibliotekets roll som forskningsbibliotek och forskningsinfrastruktur nu fastslås i myndighetens instruktion. Det innebär inte bara en tydlighet för myndighetens fortsatta verksamhet utan också för forskarsamhället och oss som tillhör forskningsbibliotekssektorn.

Läs mer här.

Wilhelm Widmark
Överbibliotekarie
Stockholms universitetsbibliotek


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s