Användning och återanvändning av forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark

Hösten 2014 arrangerar svensk nationell datatjänst (SND) SND:s nationella forskarworkshop och en SND:s doktorandnätverksträff i syfte att informera om tjänsterna samt inhämta synpunkter för att utveckla tjänsterna.

SND:s nationella forskarworkshop äger rum den 11 november och fokuserar på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Vetenskapsrådet presenterar då arbetet med regeringsuppdraget om nationella riktlinjer för Open Access till forskningsdata, Vinnova redogör för den pågående Open Research Data Pilot i EU:s ramprogram Horisont 2020 och både sekundärforskning och kvalitativa forskningsdata diskuteras i parallella spår.

SND:s doktorandnätverksträff äger rum den 10 november och fokuserar på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Datahanteringens olika steg behandlas, med utrymme för att diskutera kring deltagarnas egna forskningsmaterial. Dagen inkluderar även en kort introduktion till dokumentationsverktyg som kan effektivisera hanteringen av data.

Vid sidan av dessa arrangemang kan intresserade besöka Stockholm University Press hemsida och där se hur SUP arbetar med att publicera forskningsdata till monografier, antologier och tidskriftsartiklar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s